Klacht zorgovereenkomst en algemene voorwaarden VGZ

Door J.W.E. van Beek (tandarts)

Geachte heer Bokma, directeur Generieke zorg & integrale zorg, de heer T. Kliphuis, bestuursvoorzitter en de heer A. Klink, bestuurder coöperatie VGZ

Ik ontving vandaag uw zorgovereenkomst Tandheelkundige zorg 2015.

Zoals ik al jaren eerder heb teruggekoppeld, is het contract nog steeds éénrichtingsverkeer en opgesteld met alleen uw belangen voor ogen. Het is erg jammer dat u nog steeds niet de moeite wilt nemen om de al jaren geuite bezwaren van onze beroepsgroep KNMT te verwerken in het contract. Helaas is het bij de andere drie grote verzekeraars van de big 4 niet anders gesteld. Ik zal u opnieuw in het kort meenemen in mijn grootste bezwaren:

Artikel 1 Prestatie

Ik bepaal of ik zorg verstrek aan uw verzekerden die zich tot mij wenden. In het geval dat mijn praktijk vol is en ik de bij mij aangesloten patiënten goede zorg wil verlenen en dat ook in de toekomst wil blijven kunnen geven, wens ik niet dat VGZ  mij ineens opdraagt om bijvoorbeeld 200 van uw verzekerden te moeten gaan behandelen.

De mondzorginkoper van CZ heeft mij al eens uitgelegd dat ik dit artikel zo niet moet uitleggen, maar helaas staat het er juridisch wel. U begrijpt wellicht dat ik alleen daarom al uw zorgcontract nooit zal willen en kunnen tekenen.

Artikel 3 Kwaliteitseisen Zorgaanbieder

Artikel 1 en 2 zijn zaken die in mijn professionele standaard zijn beschreven en omdat u dit apart vermeld lijkt het wel haast alsof ik van een andere planeet kom of een kleuter ben. En als u dat al vermeld, waarom staat er dan niet dat u dat als zorgverzekeraar ook zal doen? De inkoper van CZ vertelde mij jaren geleden al dat de zorgverzekeraar uiteraard handelt volgens hun (interne) richtlijnen (=professionele standaard) en dat dat daarom niet hoeft te worden vermeld. Vreemd.

Mijn bovenstaande bezwaar geldt ook voor uw artikel 4 Zorgplan.

Kortom, dit soort bepalingen kunt u gewoon weglaten als u dit vervangt door: de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar handelen conform hun professionele standaard

U wist dat echter al, want onze beroepsgroep heeft dat oeverloos bij u aangekaart.

Opmerkingen bij de Algemene voorwaarden Zorginkoop VGZ 2015

Artikel 1. Doelmatigheid en Kwaliteit zorg

Lid 2: Dat is een onderdeel van mijn beroepsuitoefening en ik stel vast of ik een VOG wil uitvoeren. Wie en wat wordt überhaupt verstaan onder “medewerker”? Is dat een collega tandarts of hebben we het hier ook over mijn balieassistente/secretaresse? Waarom denkt VGZ zich met mijn organisatie en management te kunnen en mogen bemoeien?

Lid 4, 5, 6, vallen gewoon onder mijn professionele standaard en dienen voor mij geschrapt te worden in de algemene voorwaarden. Hetzelfde geldt voor artikel 3 Governance en arbeidsnormen.

Artikel 4 Verzekering en vrijwaring

Lid 2: Ik geef pas toegang tot inzage in mijn persoonlijke AOV polis als de verzekeraar daar zwaarwegende en van te voren helder omschreven criteria voor heeft aangegeven. Verder wil ik in dat geval de mogelijkheid hebben om een jurist in te schakelen om te beoordelen of de eventuele inzagevraag rechtsgeldig en terecht is. Ik kan ook hierom geen zorgcontract tekenen aangezien ik niet op een eerste verzoek zal ingaan.

Artikel 6 Declareren

Lid 7. Ik wil 36 maanden termijn hebben ipv 12 maanden. Dat is namelijk rechtvaardig in mijn ogen omdat de zorgverzekeraar in artikel 12 Controle lid 1 diezelfde  termijn ook hanteert.

Dit zijn voorlopig mijn grootste bezwaren en ik vind het verder zonde van mijn (niet aan patiënt behandeling gebonden) tijd om nog dieper in deze materie te moeten duiken. Wij hebben als beroepsgroep KNMT al jaren een keurige eenvoudige doch juridisch zeer duidelijke betaalovereenkomst opgesteld, zodat het betalingsverkeer eenvoudig voor u, uw verzekerde/mijn patiënt en mij kan worden afgehandeld. Ik kan die u op uw verzoek uiteraard doen toekomen.

Ik mis n.l. de mogelijkheid in uw schrijven dat ik voor de jeugd gewoon, zoals gebruikelijk in de afgelopen jaren, in natura bij u kan declareren volgens deze of een andere eenvoudige betaalovereenkomst, waarbij ik uw verzekerde volwassenen gewoon de nota blijf sturen.

Ik ga er van uit dat u deze mail ook aan de twee in de aanhef van mijn mail gemelde personen van het bestuur van VGZ doorgeeft, zodat zij op de hoogte zijn van een klacht uit het werkveld

Hoogachtend,
J.W.E. van Beek, tandarts

Honselerdijk, 26 september 2014
www.tvbh.nl

Discussieer mee