Richtlijnen in licht van academische gevormde tandarts

Tandartsen en tandartsspecialisten hebben een academische vorming genoten. Uit dien hoofde zullen zij als zelfstandig werkende hulpverleners zowel moeten beoordelen wat het beste is voor de patiënt als de best mogelijke hulp bieden overeenkomstig hun afgelegde beroepseed. De normen die hierbij gehanteerd worden zullen in eerste instantie in academische zin*) verantwoord moeten zijn. De maatschappelijke norm is in deze niet maatgevend.

Als straks de Europese Academie Onafhankelijk Mondzorg (EAOM) is opgericht, waar alle tandartsen die zijn aangesloten bij het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg (KOM) automatisch lid van zijn, wordt het volgende conceptvoorstel met betrekking tot de richtlijnen in de mondzorg voor KOM-tandartsen in stemming gebracht:

  1. KOM-tandartsen vragen eerst of er problemen dan wel wensen zijn.
  2. Vervolgens vragen zij toestemming om een onderzoek te mogen doen om aan de hand daarvan een advies te kunnen geven.
  3. Dat advies is zowel gerelateerd aan de wens of het probleem als aan de eis dat de voorgestelde behandelmogelijkheden zinvol dan wel noodzakelijk zijn.
  4. De uitvoering van de gekozen behandelroute zal van dien aard zijn dat tegemoet wordt gekomen aan het probleem of wens van de patiënt.
  5. Een afbehandelde patiënt, tenzij anders overeengekomen/afgesproken en als zodanig vastgelegd in het dossier, komt alleen nog maar terug voor periodiek onderzoek en onderhoud en heeft dus een gebit dat naar tevredenheid functioneert, esthetisch accordeert en vrij is van tandvlees- en kaakbotontstekingen. De aanwezige restauraties vertonen geen breuk of lekkages en er zijn geen carieuze laesies.

 

Met betrekking tot de zakelijke verplichtingen zullen KOM-tandartsen zo mogelijk van te voren mededeling doen dan wel vastleggen wat de te verwachten kosten zijn. Voor het geval de patiënt verzekerd is zal hij bij wijze van service rekening houden met het restitutiebelang.

Bij het KOM houden we het eenvoudig, bij het KOM hoor je er bij! KOM er dus bij en wordt ook deelnemer van het Keurkmerk Onafhankelijke Mondzorg

*) In academische zin heeft hier een breed perspectief, waarbij met meerdere factoren rekening wordt gehouden, zoals ethische, sociale en psychologische, naast die van wetenschappelijke en maatschappelijke. Op welke factoren het meeste accent wordt gelegd is aan de KOM-tandarts zelf.

Discussieer mee