SOH | Stichting Onafhankelijke Hulpverlening

Tandarts heeft jarenlang een beleid gefinancierd met deze resultaten

Tandarts heeft jarenlang een beleid gefinancierd met deze resultaten:

 

 1. Een degressief tarievenbeleid
 2. Het clusteren van prestaties
 3. Kostprijsonderzoeken
 4. Norminkomen ongeacht omstandigheden
 5. Verhoging praktijklasten en meer eisen aan praktijkvoering
 6. Verhoging kosten en risico’s vanwege nieuwe klachtwet
 7. Import buitenlandse tandartsen met fiscale privileges

 en per 2018 een verplichte nascholing

Wat staat u hierbij allemaal te wachten?

Dit staat u te wachten bij een verplichte nascholing.

Het tijdelijk stop zetten van uw praktijkvoering en dus een derving van uw inkomen.
Het betalen van cursusgeld, reisgeld en verblijfskosten en dus een verhoging van de praktijklasten

Onvoldoende studiepunten hebben ad ultimo ontzegging van uw bevoegdheid tot gevolg.
De tevredenheid van uw patiënten, zelfstudie, buitenlandse cursussen e.d. doen daar niets aan af.

U wordt onzeker gehouden over:

 • Hoeveel en welke cursussen u mag of moet volgen in de jaren die komen
 • De hoogte van de cursusgelden kent geen plafond
 • De gelijkwaardigheid voor wat betreft de data en de locaties van de nascholingsactiviteit
 • De implementatie van het geleerde bij de huidige regelgeving en tariefstelling

 

Daarbij is de relevantie van het aanbod aan cursussen soms ver te zoeken.
U kunt er zeker van zijn dat de volgende partijen belang hebben bij deze verplichting:
De wetenschappelijke verenigingen, de beroepsorganisaties en het bedrijfsleven.

Het is voor KOM-tandartsen geen vraag of dergelijke verplichtingen betere en betrouwbaardere tandartsen opleveren dan ruimte in de regelgeving om meer tijd en aandacht te kunnen geven aan patiënt en behandeling. [/expand]

Wilt u dit allemaal blijven financieren?

Blijf lid van de beroepsorganisatie, die dit beleid heeft gesteund of gedoogd.

Bent u geen gekke Henkie en kijkt u wel uit?

Wordt lid van het KOM met alle voordelen van een beroepsorganisatie, zie producten en diensten, maar dan voor een veel lagere contributie en met de zekerheid dat er alleen maar wordt ingezet op ruimte voor kwaliteit en keuzemogelijkheden. KIJK HIER (Dit zijn de doelen:

 1. Geen revolutie maar onder meer het omzetten van het vaste bestaande tarief in een referentietarief
 2. De invoering van het recht op een eigen uur honorarium
 3. Een innovatieve verzekeringsvorm die kwaliteit stimuleert in plaats van kwantiteit.
 4. Het herstel van het recht op contractsvrijheid tussen tandarts en patiënt, zoals elders binnen de Europese Gemeenschap het geval is.

 

Klachtregeling bij het KOM

Bij het KOM worden eventuele klachten beoordeeld op basis van de geleverde kwaliteit en gebezigde communicatie en niet op basis van de declaratie, zoals vele collegae bij andere klachtbehandelingen reeds hebben mogen ervaren.

Het klachtenteam past daarnaast altijd hoor en wederhoor toe en zorgt voor een directe en concrete benadering richting beide partijen. Zo wordt bij een “financiële” klacht eerst gekeken naar de geleverde kwaliteit en zal de geleverde kwaliteit getoetst worden. Hierin is het belangrijk te toetsen wat de verwachtingen zijn geweest van de patiënt en wat het uiteindelijke resultaat is.

Wanneer patiënt, op basis van een advies van een andere collega tandarts, het niet eens is met de behandeling zal het klachtenteam verzoeken deze kwestie objectief bij een derde neer te leggen om hier meer overzicht in te krijgen. Door deze werkwijze is het in de meeste gevallen niet nodig de klacht verder richting onze jurist en/of Geschillencommissie door te sturen en komt het tot een voor beide partijen wenselijke oplossing.

 

Betaald u te weinig voor werving en selectie of juist teveel?

Dat er een nijpend tekort is aan tandarts, daarover is al veelvuldig gepubliceerd.

Maar hoe zit dat met ondersteunend personeel voor uw mondzorgpraktijk?

Gezien het aantal vacatures voor tandartsassistenten, mondhygiënisten, praktijkmanagers en ander ondersteunend personeel is de conclusie gerechtvaardigd dat ook hier sprake is van een tekort. Of valt dat te kort misschien wel mee?

Als mondzorgpraktijk staan u dezelfde kanalen ter beschikking voor de werving en selectie van uw medewerkers als andere organisaties. U kunt gebruikmaken van de (sociale) media, vacatures sites of specialistische bureaus die voor u de werving & selectie en eventueel verloning organiseren. Maar in een markt van schaarste doet altijd een ander economisch principe zijn intrede. In een markt van schaarste is de efficiency vaak ver te zoeken nog even los van het prijsopdrijvende effect van het schaarse goed. Met andere woorden, het is lastig en tijdrovend om de juiste kandidaten te vinden en u betaalt daarvoor de hoofdprijs. Niet eens zozeer omdat het salaris van u aankomende collega’s zo hoog ligt, maar omdat een beperkt aantal gespecialiseerde bureaus misschien een iets te dominante positie hebben en feitelijk de prijs van hun dienstverlening kunnen bepalen.

Voor alle KOM leden en SOH geregistreede heeft het KOM gekozen voor Mondzorg Support. Mondzorgsupport is een initiatief van ondernemers in de mondzorg met als doel praktijken te ondersteunen bij een efficiëntere bedrijfsvoering door slimmere inkoop.

Op het gebied van personeelsvoorziening binnen de mondzorg doorbreken wij de status quo van een beperkt aantal aanbieders waardoor van een efficiënt werkende markt van vraag- en aanbod onvoldoende sprake is.

Wij hebben niet alleen geschikte kandidaten, onze volledig digitale administratieve backoffice stelt ons in staat snel, efficiënt de juiste mensen aan te bieden en tegen zeer gunstige tarieven. U als ondernemer en praktijkhouder levert dit op de korte termijn de volgende voordelen op.

 1. Sneller een reactie op uw openstaande vacature.
 2. Keuze uit geschikte voorgeselecteerd kanidaten.
 3. Keuze uit verschillende vormen van dienstverlening.
 4. Een schappelijke en transparante kostprijs.

 

Constructief overleg met NZa en VGZ

Op dit moment wordt er druk overleg gevoerd met de NZa en VGZ met als inzet een pilot gericht op kwaliteit en contractsvrijheid.  Zowel de NZa als VGZ delen in ieder geval de kritiek van de SOH op het huidige beleid. Ze hebben dan ook aangegeven open te staan voor een experiment op beperkte schaal. Inmiddels staan zij positief tegenover onze eerste gedane voorstellen.

KOM-leden zijn automatisch lid van de Europese Academie Onafhankelijke Mondzorg

Wat zijn de voordelen van de EAOM?

Uitsluitend met de Europese Academie Onafhankelijke Mondzorg gevestigd te Brussel zijn tandartsen niet meer afhankelijk van partijen die belang hebben bij dit beleid in Nederland zoals de bestaande beroepsorganisaties, advocaten en andere ‘derden’ die niet verantwoordelijk zijn voor de daadwerkelijke zorg. De EAOM kan zich met haar bezwaren rechtstreeks richten tot de Europese Commissie. Haar adviezen zijn bindend voor alle landen binnen de Europese Gemeenschap. De EAOM heeft maar een ding voor ogen: het recht om niet afhankelijk te zijn van mensen die geen zorg leveren, maar u daarvoor wel laten bloeden zonder zelf enig risico te lopen.

Een EAOM zonder u is een EAOM zonder gekke Henkies.

Een EAOM met u is een krachtige EAOM met zinnige mensen.

Wist u overigens dat heel veel tandartsen een AOV hebben waar ‘derden’ ongehoord veel op verdienen? Doe de AOV test HIER. Dat scheelt u duizenden euro’s per jaar. Zie HIER een voorbeeld uit de praktijk.

Hebt u uw pensioen ook voor een deel opgebouwd bij het SPT?

We beschikken over aanwijzingen dat er veel van dat pensioengeld verdwenen is. Daar zit een luchtje aan. De SOH heeft het bestuur van het SPT inmiddels verzocht om openheid van zaken.

Wacht niet op het nieuwe jaar met weer nieuwe eisen en verplichtingen. Maak nu reeds gebruik van de producten en diensten van het KOM.  Zo maakt u ook de EAOM direct groter en slagvaardiger in Brussel.